điểm trả hàng lzd

Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới

Cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng cho khách hàng LazMall cùng với những sản phẩm được chọn. Chúng tôi sẽ bồi thường cho dịch vụ này nếu không đáp ứng đúng thời gian giao hàng. Xác nhận đơn hàng có áp dụng Cam kết giao hàng sẽ được đánh dấu tại trang Chi

Cam kết thời gian LazadaMall, dịch vụ bồi thường mới Read More »