Làm sao điều chỉnh số tiền hoàn sau khi thương lượng với nhà bán hàng Lazada?

Để điều chỉnh số tiền hoàn sau khi thương lượng với Nhà bán hàng thì sau khi thương lượng với Nhà bán hàng, bạn có thể điều chỉnh lại Thông tin yêu cầu trả hàng (bao gồm số tiền hoàn) trong những trường hợp sau:

Làm sao điều chỉnh số tiền hoàn sau khi thương lượng với nhà bán hàng Lazada? Read More »