Điều kiện nhận bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall là gì?

Điều kiện nhận bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall Chỉ gói hàng đánh dấu mác Cam kết thời gian giao hàng. Chỉ có một khoản bồi thường cho mỗi đơn hàng. Ví dụ: nếu một đơn hàng được chia thành 2 kiện và cả 2 kiện được giao hàng trễ, việc bồi thường

Điều kiện nhận bồi thường từ Cam kết giao hàng LazMall là gì? Read More »