Lazada thu thập những loại dữ liệu cá nhân nào

Trong quá trình bạn sử dụng trang web/ứng dụng di động của chúng tôi và quá trình chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu cá nhân sau từ bạn: Dữ liệu định danh. Dữ liệu liên lạc. Dữ liệu tài khoản. Dữ liệu giao dịch.

Lazada thu thập những loại dữ liệu cá nhân nào Read More »