Nhận thông báo theo dõi đơn hàng trên Lazada App

Bạn có thể nhận thông báo về hành trình đơn hàng mà bạn đã đặt trên của ứng dụng Lazada theo các bước sau: Bước 1: Bạn cần cài đặt điện thoại cho phép ứng dụng Lazada gửi thông báo. Bước 2:  Vào ứng dụng Lazada , đăng nhập Tài khoản và vào phần Cài

Nhận thông báo theo dõi đơn hàng trên Lazada App Read More »