Sản phẩm được lưu kho, vận chuyển và xử lý bởi Lazada như thế nào

Làm thể nào để tôi tìm thấy các sản phẩm xử lí bởi FBL?