Có thể huỷ đơn hàng Lazada được nhập khẩu về từ nước ngoài không?

Những sản phẩm được vận chuyển về từ các nước khác sẽ được áp dụng chính sách huỷ đơn hàng như sau: Nếu sản phẩm chưa được đóng gói và gửi đi từ thương nhân thành viên thì bạn có thể huỷ bỏ đơn hàng. Nếu đơn hàng của bạn đã được vận chuyển từ

Có thể huỷ đơn hàng Lazada được nhập khẩu về từ nước ngoài không? Read More »