Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung Lazada (Điều Khoản)

Điều khoản dịch vụ Lazada

1. Giới thiệu

1.1 Điều Khoản này được áp dụng cho tất cả Người Dùng Nền Tảng Lazada và Dịch Vụ. Bằng việc truy cập vào Nền Tảng của Lazada, bạn đã đồng ý và chấp thuận chịu sự điều chỉnh của:

(a) các Điều Kiện và Điều Khoản của Lazada TẠI ĐÂY

(b) Điều Khoản này; và

(c) Chính Sách Bảo Mật TẠI ĐÂY;

(d) Các Chính Sách có TẠI ĐÂY, bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng Lazada;

và bất kì thay đổi, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào của chúng tôi đối với các tài liệu/chính sách nêu trên tại từng thời điểm.

1.2 Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào (“Thay Đổi”) bằng một thông báo trước theo quy định của pháp luật. Bằng việc truy cập Nền Tảng Lazada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ ngay sau khi Thay Đổi này được đăng tải trên Nền Tảng Lazada, bạn được xem như đã đồng ý với các Thay Đổi này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Điều Khoản mới nhất TẠI ĐÂY

1.3 Bạn cam kết rằng:

(a) bạn là người thành niên và bạn có đủ khả năng và năng lực để tham gia vào Điều Khoản này; hoặc

(b) bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng đang sử dụng Nền Tảng Lazada và đồng ý chấp thuận Điều Khoản này và đảm bảo rằng người dùng đó cũng chịu sự ràng buộc và tuân thủ Điều khoản này.

1.4 Trong trường hợp bạn là người chưa thành niên, bạn cần phải có sự chấp thuận của bố (mẹ) hoặc người giám hộ hợp pháp để mở tài khoản trên Nền Tảng Lazada. Nếu bạn là bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người vị thanh niên, bạn cần đồng ý và tuân thủ Điều Khoản này với tư cách là người đại điện của người chưa thành niên đó và phải chịu trách nhiệm với bất kỳ chi phí phát sinh nào có liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng Lazada hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của người chưa thành niên đó. Nếu bạn không được đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải ngừng việc sử dụng / truy cập vào Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ.

2. Sử dụng Nền Tảng Lazada

2.1 Nền Tảng Lazada cho phép Người Dùng tải lên Nội Dung dưới hình thức: (a) nhận xét tổng quát trên Nền Tảng Lazada; (b) đánh giá sản phẩm; (c) giới thiệu sản phẩm; (d) hiệu quả “Trước và Sau khi sử dụng sản phẩm; (e) các video ngắn; (f) hướng dẫn sử dụng sản phẩm; (g) phát trực tiếp (livestream); và các hình thức khác mà chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng Lazada. UGC sẽ được đăng trên Nền Tảng Lazada và hiển thị cho tất cả Người Dùng.

2.2 Bạn thừa nhận và hiểu rằng chúng tôi chỉ cung cấp một nền tảng để Người Dùng tải lên Nội Dung. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu mọi rủi ro khi truy cập vào Nội Dung và rằng quyết định của bạn khi xem, hoặc tiếp cận với Nội Dung và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn bán hay mua phát sinh từ việc xem hoặc tiếp cận Nội Dung đó sẽ hoàn toàn là việc giữa bạn với bên cung cấp Nội Dung đó. Bạn tự chịu trách nhiệm và sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung do bạn tải lên hoặc công khai trên Nền Tảng Lazada.

2.3 Nền Tảng Lazada có thể chứa các liên kết dẫn đến trang web của các bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung, chính sách bảo mật, hoặc quy định của bất kỳ website của bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hay chỉnh sửa nội dung trên trang web của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng Nền Tảng Lazada, bạn đồng ý rằng chúng tôi được miễn trừ bất kỳ và mọi trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

2.4 Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định Người Dùng nào được phép truy cập các tính năng, Công Cụ và Dịch Vụ được hiển thị trên hoặc thông qua Nền Tảng Lazada (bao gồm việc xem Nội Dung đăng trên Nền Tảng Lazada hoặc tải Nội Dung lên Nền Tảng Lazada). Bạn không được phép sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được sự chấp thuận của chủ tài khoản đó. Bạn tự chịu trách nhiệm với các hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn và bạn phải giữ an toàn cho mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh mà chúng tôi hoặc bên thứ ba khác phải chịu phát sinh từ việc tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép.

2.5 Bạn phải tuân thủ tất cả luật hiện hành, các quy định, chính sách, văn bản hướng dẫn và phải có được giấy phép cần thiết của cơ quan nhà nước (ví dụ như sự chấp thuận hoặc phê duyệt mà bạn cần có để được hiển thị các quảng cáo sản phẩm) trước khi tải lên bất kỳ Nội Dung nào trên Nền Tảng Lazada.

3. Nội Dung của Bạn

3.1 Bạn xác nhận, cam đoan và cam kết rằng bạn sở hữu hoặc có đủ những giấy phép, quyền, sự chấp thuận, và sự cho phép cần thiết để đăng, phổ biến Nội Dung mà bạn đã nộp; và, ngoại trừ Lazada PGC, bạn ủy quyền cho chúng tôi đối với bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Nội Dung đó để công bố trên nền tảng Lazada theo Điều Khoản này.

3.2 Bằng việc đăng tải Nội Dung lên Nền Tảng Lazada, bạn xác nhận rằng bạn sở hữu các tài liệu bản quyền đối với Nội Dung đó. Nếu Nội Dung đó chứa nội dung thuộc sở hữu bản quyền của bên thứ ba, bạn cần phải có được sự chấp thuận của bên thứ ba đó trước khi tải lên, chia sẻ hoặc phát tán Nội Dung đó trên Nền Tảng Lazada.

3.3 Ngoại trừ Lazada PGC, bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu đối với Nội Dung của bạn, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng Nền Tảng Lazada, bạn xác nhận và cho phép chúng tôi có quyền vĩnh viễn, trên phạm vi toàn thế giới và không độc quyền, được miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng, để sử dụng, giữ, tái tạo, chia sẻ, hiển thị, sao chép, chỉnh sửa, phân phối, biên soạn các tác phẩm phái sinh từ, hiển thị, và / hoặc trình bày Nội Dung, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, có liên quan đến Dịch Vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các công ty mẹ, công ty con và các bên liên kết), bao gồm nhưng không giới hạn đối với hoạt động quảng bá và tái phân phối một phần hoặc toàn bộ Nền Tảng Lazada và/hoặc Dịch Vụ (và các tác phẩm phái sinh) dưới bất kỳ hình thức nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

3.4 Lazada bảo lưu các quyền sở hữu đối với Lazada PGC được tải lên trên Nền Tảng Lazada.

3.5 Bạn cũng cấp quyền trên cơ sở không độc quyền cho mỗi Người Dùng khác trên Lazada được tiếp cận Nội Dung của bạn, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, thông qua Nền Tảng Lazada, và được sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị và trình bày Nội Dung đó nếu được cho phép thông qua các tính năng của Nền Tảng và theo Điều Khoản này.

3.6 Các quyền mà bạn đã cho phép người khác như nêu trên là vô thời hạn và không thể hủy ngang.

3.7 Bạn cũng đồng ý rằng Nội Dung mà bạn tải lên Nền Tảng Lazada sẽ không chứa các nội dung thuộc bản quyền của bên thứ ba, hoặc thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác, trừ khi bạn có sự cho phép từ chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung đó hoặc bạn được cấp quyền hợp pháp để đăng tải các nội dung đó và cho phép chúng tôi có quyền đó theo Điều Khoản này.

3.8 Lazada sẽ không, dưới mọi hình thức, đồng thuận với bất kỳ Nội Dung nào được tải lên Nền Tảng Lazada hoặc bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ bên cấp quyền nào, cũng như không đồng thuận với bất kỳ ý tưởng, khuyến nghị, hoặc lời khuyên nào được thể hiện trong Nội Dung đó, và chúng tôi theo đây tuyên bố một cách rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cũng như mọi trách nhiệm pháp lý có liên quan đến Nội Dung.

4. Nội Dung Bị Cấm

4.1 Bạn đồng ý không tải lên hoặc bằng cách khác làm cho hiển thị bất kỳ Nội Dung Bị Cấm nào.

4.2 Không ảnh hưởng đến các điều khoản nêu trên, bạn đồng ý tuân thủ các hạn chế như sau:

(a) Không cho phép nội dung phản cảm, ví dụ như như nội dung mang tính chất phỉ báng, nội dung liên quan đến bạo lực, tàn nhẫn, khỏa thân, tình dục, lệch lạc giới tính, khiêu dâm, xúc phạm giới tính, chèo kéo mại dâm, sử dụng ngôn từ phản cảm, dẫn chứng thô tục, phát biểu mang tính thù địch; hoặc nội dung khiếm nhã, gây ám ảnh, giả dối, bất kể có ác ý hay cố tình làm phiền, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối người khác hay không.

(b) Không cho phép nội dung không phù hợp với người dùng từ 18 tuổi trở xuống.

(c) Không cho phép nội dung kích động khủng bố hoặc các hành động liên quan đến khủng bố.

(d) Không cho phép nội dung chứa các dẫn chiếu đến các khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc giác quan.

(e) Không cho phép nội dung khuyến khích công chúng tham gia vào hoặc cổ vũ các hành vi trái pháp luật, bạo lực, bán hoặc tiêu thụ ma túy, thuốc hướng thần hoặc các chất gây nghiện khác.

(f) Không cho phép nội dung kích động, lật đổ, bạo động, chẳng hạn như nội dung kích động hoặc cổ vũ xung đột chống lại một quốc gia hay bất cứ nhà nước nào, cũng như hiến pháp, chính phủ hoặc luật pháp của quốc gia đó. hoặc kích động hoặc cổ vũ xung đột giữa các cộng đồng, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo hoặc giới tính, hoặc gây suy giảm niềm tin tôn giáo hoặc văn hóa.

(g) Không cho phép nội dung liên quan đến cờ bạc như bài bạc, xổ số, đua ngựa, cá cược thể thao, chiêm tinh, bói đất, bói chỉ tay hoặc bất kỳ hình thức bói toán nào khác.

(h) Không cho phép nội dung liên quan đến người chưa thành niên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên đó.

(i) Không cho phép nội dung liên quan đến hoặc quảng bá cho các nội dung/sản phẩm/dịch vụ bị cấm hoặc bị hạn chế theo bất kỳ quy định pháp luật nào.

(j) Không cho phép hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ với các tổ chức hoặc cá nhân khác.

(k) Không cho phép nội dung có liên quan đến việc mạo danh tổ chức, cá nhân khác trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của cá nhân, tổ chức đó.

(l) Không cho phép nội dung quảng bá cho các thông điệp chính trị.

(m) Không cho phép nội dung vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ.

(n) Không cho phép nội dung gây hiểu lầm, sai lệch hoặc lừa đảo (ví dụ, nội dung gây hiểu lầm về giá của sản phẩm được bán và nội dung chứa các tuyên bố sai sự thật rằng hàng hóa là có giới hạn hoặc sẽ đi kèm với quà tặng miễn phí).

(o) Không cho phép nội dung chứa các từ giống như, hoặc có ý nghĩa tương tự như, “nhất”, “tốt nhất”, “số một”, “đã được chứng minh”, “hàng đầu”.

(p) Không cho phép nội dung thể hiện sự so sánh trực tiếp về giá, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm của bạn với các sản phẩm khác (dành cho Nhà Bán Hàng).

(q) Không cho phép nội dung là thư rác, lừa đảo hoặc lừa dối.

(r) Không cho phép nội dung bị cấm bởi Chính Sách, bao gồm nhưng không giới hạn Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng của Lazada.

4.3 Nếu Nội Dung của bạn có liên quan đến việc sử dụng các hành động mạo hiểm (ví dụ, khi có sự rủi ro về thương tích hay thiệt hại đến con người và tài sản), bạn phải đảm bảo rằng cụm từ “Không Được Thử” hoặc cụm từ tương đương được hiển thị nổi bật trong Nội Dung đó.

4.4 Chúng tôi không cho phép các hành vi vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trên Nền Tảng Lazada, và chúng tôi sẽ gỡ bỏ Nội Dung nếu được thông báo một cách hợp lý rằng Nội Dung đó vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác theo quy định pháp luật hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

4.5 Chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào, quyền thực hiện các chế tài mà chúng tôi cho là cần thiết (bao gồm các chế tài được quy định tại Chính Sách tại từng thời điểm, báo cáo đến cơ quan nhà nước theo quy định và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật) và/hoặc thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật mà không cần báo trước cho bạn hay cung cấp lý do của việc thực hiện các biện pháp đó.

4.6 Bạn đồng ý rằng Lazada không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất dưới bất kỳ cách thức nào phát sinh từ việc Lazada thực hiện, theo quyết định của mình, việc gỡ bỏ Nội Dung và/hoặc thực hiện các hành động được quy định tại khoản 4.5 trên đây.

5. Điều Kiện Sử Dụng Cụ Thể Cho Nội Dung Phát Trực Tiếp

5.1 Chỉ có Người Trình Bày (bao gồm Người Dùng có nhu cầu tự mình trình bày khi thực hiện phát trực tiếp) có thể xuất hiện hoặc tham gia góp mặt trong Nội Dung Phát Trực Tiếp của bạn. Người Trình Bày cần thực hiện đăng ký thông qua Trung Tâm Nhà Bán Hàng hoặc thông qua ứng dụng di động Lazada, hoặc theo phương thức khác theo hướng dẫn cụ thể của chúng tôi, và chúng tôi có toàn quyền quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký này.

5.2 Người Trình Bày phải đáp ứng các điều kiện mà chúng tôi đưa ra khi đăng ký vị trí Người Trình Bày. Chúng tôi có thể điều chỉnh những điều kiện này tại từng thời điểm. Việc đăng ký làm Người Trình Bày sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều kiện có hiệu lực tại thời điểm nộp đăng ký, bất kể việc đăng ký làm Người Trình Bày là đăng ký mới hay đăng ký lại.

5.3 Người Trình Bày phải tuân thủ những Điều Khoản này hoặc các Chính Sách khác mà chúng tôi có thể ban hành. Người Trình Bày không được kích động, cổ vũ hoặc đồng tình với các hành vi vi phạm Điều Khoản hoặc Chính Sách.

5.4 Nếu chúng tôi xác định rằng Người Trình Bày không tuân thủ Điều Khoản này của chúng tôi, hoặc vì các lý do nào khác mà Lazada cho là phù hợp, Người Trình Bày phải ngay lập tức tuân theo các chỉ dẫn của chúng tôi, bao gồm việc ngay lập tức chấm dứt và xóa Nội Dung Phát Trực Tiếp, gỡ bỏ tất cả Nội Dung Phát Trực Tiếp đã được lưu trữ và thông báo công khai đến tất cả người dùng khác trên Nền Tảng Lazada về sự không tuân thủ đó của Người Trình Bày. Lazada cũng bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức bất kỳ Nội Dung Phát Trực Tiếp nào, tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định tuyệt đối của Lazada, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do gì.

5.5 Khi Người Trình Bày được Nhà Bán Hàng ủy quyền để góp mặt vào Nội Dung Phát Trực Tiếp, Nhà Bán Hàng phải chịu trách nhiệm đối với các hành động, lỗi hoặc sự bất cẩn của Người Trình Bày, nhân viên hoặc đại lý của Người Trình Bày giống như thể đây cũng là hành động, lỗi hoặc sự bất cẩn của Nhà Bán Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ, tại mọi thời điểm, chịu trách nhiệm chính với chúng tôi đối với các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Chính Sách.

5.6 Lazada có toàn quyền quyết định trong việc thu hồi hoặc chấm dứt vị trí của Người Trình Bày và quyền chỉ định hoặc quyết định Người Trình Bày.

5.7 Người Trình Bày cũng đảm bảo rằng những người tham gia tương tác trong Nội Dung Phát Trực Tiếp phải tuân thủ Chính Sách mà chúng tôi ban hành. Người Trình Bày không được kích động, cổ vũ hoặc đồng tình với hành vi vi phạm các Chính Sách này của các cá nhân đó.

5.8 Nếu bạn có bất kỳ nội dung nào đề cập đến Lazada trong Nội Dung Phát Trực Tiếp, bạn sẽ luôn tuân thủ và đảm bảo rằng người Người Trình Bày tuân thủ Hướng Dẫn Thương Hiệu Lazada, do Lazada cập nhật tại từng thời điểm. Sau khi chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng Lazada hoặc Dịch Vụ, bạn không có quyền sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ khác của Lazada hoặc công ty liên kết của Lazada.

5.9 Người Trình Bày sẽ phục trang lịch sự, chỉnh tề trong suốt quá trình phát trực tiếp, tránh mặc trang phục không phù hợp (như quần áo có tính khêu gợi, thô tục, trái với thuần phong mỹ tục hay có in ngôn ngữ phản cảm). Trang phục nói chung phải sạch sẽ, gọn gàng và chuyên nghiệp, đáp ứng một số yêu cầu cụ thể như sau:

(a) Người Trình Bày không được mặc quần áo để lộ những vùng cơ thể nhạy cảm, kể cả việc chỉ mặc đồ lót;

b) Người Trình Bày không được mặc đồng phục hoặc trang phục của cơ quan nhà nước, hoàng gia, quân đội hay bất kỳ tổ chức nào khác.

5.10 Chỉ được phát các nội dung nghe-nhìn chứa các ca khúc và video được cho phép theo quy định luật pháp, chính sách, văn bản hướng dẫn hiện hành, bao gồm như sau:

(a) Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân;

(b) Luật sở hữu trí tuệ;

(c) Luật về kiểm duyệt phim;

(d) Luật về nội dung;

(e) Luật bảo vệ người tiêu dùng;

(f) bất kỳ luật và quy định có liên quan được áp dụng tại từng thời điểm

Trách nhiệm của Người Dùng là đảm bảo rằng nội dung của mình phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, chính sách hoặc các văn bản hướng dẫn áp dụng và bất kỳ sửa đổi nào do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng đã phổ biến trong trong luật, quy định, chính sách hoặc văn bản hướng dẫn áp dụng đó. Lưu ý rằng tất cả nội dung nghe nhìn với chủ đề tình dục luôn bị nghiêm cấm tại mọi thời điểm.

5.11 Không hiển thị đối tượng có yếu tố khiêu dâm hoặc phản cảm, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tượng mang tính gợi dục, hủy hoại sự hòa hợp tôn giáo hoặc chủng tộc, mà có dẫn chiếu đến những khiếm khuyết hoặc gây tổn hại quốc gia.

5.12 Không quảng bá hoặc tán thành hành vi trái pháp luật như ma túy, cờ bạc hoặc sở hữu súng.

5.13 Không thực hiện việc biểu diễn hay hành động có tính rủi ro cao.

5.14 Không hiển thị hoặc nêu bật hình ảnh khoả thân hoặc các bộ phận nhạy cảm của cơ thể như ngực, mông và phần dưới nhạy cảm.

5.15 Không quảng bá hoặc chứng thực cho các tổ chức đang thúc đẩy các đề án đa cấp / mô hình kim tự tháp bất hợp pháp.

5.16 Không tự lạm dụng hoặc tấn công những người khác (bao gồm nhưng không giới hạn sự nghiện rượu, tự làm hại bản thân, tự tử, lạm dụng lẫn nhau, lạm dụng động vật, ăn các vật có thể gây hại (ví dụ như sinh vật sống, các đối tượng đã chết).

5.17 Không thực hiện phát trực tiếp tại các địa điểm nhạy cảm như bệnh viện, nghĩa trang, trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học hoặc tòa nhà của các cơ quan nhà nước hoặc các địa điểm khác bị cấm bởi pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Giấy Phép về Phần Mềm và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Lazada

6.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, cho dù đã đăng ký hay chưa, trên Nền Tảng Lazada, trong đó bao gồm Lazada PGC, bất kỳ nội dung thông tin trên Nền Tảng Lazada và tất cả các thiết kế trang web, thương hiệu, logo, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, và sự chọn lọc và sắp xếp của chúng, và tất cả trình biên dịch phần mềm, mã nguồn cơ bản và phần mềm (gọi chung là “Sở Hữu Trí Tuệ”) sẽ là tài sản của chúng tôi hoặc tùy theo luật áp dụng, là của các công ty liên kết của chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Toàn bộ nội dung của Nền Tảng Lazada được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

6.2 Nền Tảng Lazada, Sở Hữu Trí Tuệ và Nội Dung, hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, cấp phép, chuyển nhượng, xuất bản, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc được xử lý bằng bất kỳ cách nào, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Điều Khoản tại đây. Bạn sẽ không được phép phân tách, dịch ngược hoặc thực hiện kỹ nghệ đảo ngược (reverse engineer) đối với Nền Tảng Lazada.

7. Các Hạn Chế trong việc sử dụng Nền Tảng Lazada

7.1 Lazada theo đây cho phép bạn có quyền sử dụng Nền Tảng Lazada trên cơ sở không độc quyền, không thể chuyển nhượng, và có thể rút lại theo quy định tại Điều Khoản này với điều kiện là bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào dưới đây khi sử dụng Nền Tảng Lazada:

(a) tải xuống hoặc ghi lại Nội Dung trừ khi bạn nhìn thấy nút “tải xuống” hoặc đường dẫn liên kết để tải xuống Nội Dung được hiển thị trên Nền Tảng Lazada; thực hiện các bản sao trái phép, sửa đổi, thích ứng, dịch, kỹ nghệ đảo ngược, phân tách, dịch ngược hoặc tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của Nền Tảng Lazada hoặc bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ tập tin, bảng biểu hoặc tài liệu nào (hoặc bất kỳ phần nào của chúng) hoặc xác định hoặc cố gắng xác định mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật được thể hiện bởi Dịch Vụ hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào;

(b) phân phối, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán, toàn bộ hoặc một phần, đối với bất kỳ Nền Tảng Lazada hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào;

(c) sử dụng Nền Tảng Lazada, mà không có sự đồng ý rõ rang bằng văn bản của chúng tôi, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc trái phép nào, bao gồm việc truyền thông hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ quảng cáo thương mại hoặc chèo kéo hoặc gửi thư rác;

(d) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc trình bày sai lệch về bạn hoặc các bên liên kết của bạn mà có thể gây nhầm lẫn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, bao gồm cả việc tạo ra ấn tượng rằng bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc tiết lộ là xuất phát từ Nền Tảng Lazada;

(e) đe dọa, lạm dụng, gây phiền hà hoặc quấy rối người khác, hoặc quảng bá tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tính dục hoặc tuổi tác;

(f) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác một cách trái phép, hoặc tạo ra một danh tính giả trên Nền Tảng Lazada;

(g) sử dụng Nền Tảng Lazada theo cách có thể làm suy yếu các mục đích của Nền Tảng Lazada, chẳng hạn như mua bán các đánh giá với những người dùng khác hoặc tự viết hoặc chào mời đánh giá giả mạo;

(h) sử dụng hoặc khởi động bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các “người máy (robot)” hoặc “trình thu thập thông tin web (spider)”, để tải lên, truyền tải, phân phối, lưu trữ hoặc bằng bất cứ cách nào đưa ra các tập tin có chứa vi-rút máy tính, phần mềm độc hại, sâu máy tính, mã độc (logic bomb) hoặc các tài liệu khác mà có tính phá hoại hoặc gây hại về mặt công nghệ, hoặc để có được quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Nền Tảng Lazada mà chưa được chúng tôi cho phép. Bạn cũng không thể sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm tự động nào mà có thể gây quá tải lên các máy chủ của Nền Tảng Lazada hoặc Dịch Vụ Nội Dung Lazada;

(i) qua mặt / vượt qua các hoạt động kiểm soát nội bộ (bao gồm các tính năng bảo mật) của Nền Tảng Lazada (bao gồm việc thay đổi mã hóa hoặc giao diện của Nền Tảng Lazada hoặc Dịch Vụ Nội Dung Lazada);

(j) thu thập và tiết lộ thông tin trái phép (doxing) về người dùng khác trên Nền Tảng Lazada, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin cá nhân của những người dùng khác (bao gồm tên, email, địa chỉ và số điện thoại);

(k) quảng bá các sản phẩm được bán trên các trang web, ứng dụng, nền tảng khác ngoài Lazada;

(l) cho phép hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào đối với Người Dùng, Lazada hoặc các bên thứ ba, bao gồm sử dụng thiết bị tự động (bot) hoặc công nghệ để tăng lượt xem, số lượng người theo dõi hoặc doanh số hoặc thực hiện thao túng hoặc làm sai lệch dữ liệu;

(m) thúc đẩy hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng giả hoặc hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; và/hoặc

(n) tải lên, chia sẻ hoặc phân phối Nội Dung có thể ảnh hưởng đến việc Người Dùng khác sử dụng Nền Tảng Lazada, Dịch Vụ Nội Dung Lazada, hoặc lợi thế thương mại hoặc danh tiếng của Lazada.

8. Chúng Tôi Có Thể Làm Gì Nếu Bạn Vi Phạm Các Điều Khoản này

8.1 Bạn đồng ý rằng các biện pháp quy định tại điều khoản này sẽ được áp dụng liên quan đến việc cung cấp Nội Dung trên Nền Tảng Lazada hoặc việc sử dụng Dịch Vụ do Lazada cung cấp vi phạm quy định pháp luật hiện hành hoặc các Điều Khoản này và/hoặc Chính Sách của chúng tôi, và bạn đồng ý rằng các biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp chế tài khác của Lazada theo các Điều Khoản này hoặc theo luật định. Các biện pháp bao gồm (nhưng không giới hạn):

(a) ngay lập tức gỡ bỏ Nội Dung;

(b) xóa bất kỳ hay toàn bộ Nội Dung được lưu;

(c) tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn;

(d) cấm bạn truy cập Nền Tảng Lazada hoặc sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn.

(e) thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại bạn hoặc bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể đã đăng ký với Lazada (bao gồm áp dụng điểm không tuân thủ đối với Nhà Bán Hàng vi phạm, hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào do Người Dùng thực hiện trên Nền Tảng Lazada).

8.2 Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội Dung nào mà bạn tải lên Nền Tảng Lazada hoặc vô hiệu hóa việc truy cập của người khác vào bất kỳ Nội Dung nào bạn tải lên Nền Tảng Lazada vì bất kỳ lý do nào bao gồm (nhưng không giới hạn):

(a) khi chúng tôi, theo toàn quyền quyết định của mình, cho rằng Nội Dung đó là Nội Dung Bị Cấm theo toàn quyền quyết định của mình;

(b) khi chúng tôi nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ bất kỳ cơ quan nhà nước nào để xóa Nội Dung đó;

(c) khi chúng tôi nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ những người dùng khác trên về Nội Dung đó.

8.3 Trong khi bạn sở hữu Nội Dung của mình, trong trường hợp bạn vi phạm Điều Khoản này, bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền sửa đổi Nội Dung của bạn (bao gồm ghép nối, cắt xén hoặc chỉnh sửa Nội Dung của bạn) và phân phối nội dung của bạn (cho dù được sửa đổi hoặc cách khác) mà không cần có sự cho phép của bạn.

8.4 Khi bạn tải lên Nội Dung trên Nền Tảng Lazada, bạn cho phép chúng tôi tiết lộ danh tính của bạn (bao gồm tất cả các chi tiết bạn đã chia sẻ với chúng tôi khi bạn mở tài khoản của mình trên Nền Tảng Lazada) cho các bên thứ ba khác.

9. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính Sách Dữ Liệu Cá Nhân TẠI ĐÂY

10. Bồi Hoàn

Bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi có thể phải chịu phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều Khoản này và / hoặc Chính Sách của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý bồi hoàn và giữ cho chúng tôi và các công ty liên quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoặc tất cả khiếu nại, tổn thất, nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng và truy cập vào Dịch Vụ Nội Dung Lazada hoặc Nền Tảng Lazada hoặc từ việc bạn vi phạm Điều Khoản này và / hoặc Chính Sách áp dụng. Chúng tôi cũng có thể kiểm soát đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn có trách nhiệm bồi hoàn và bạn phải hợp tác với chúng tôi liên quan đến việc giải quyết khiếu nại và bồi thường cho chúng tôi bất kỳ chi phí pháp lý nào mà chúng tôi có thể phải chịu.

Trong trường hợp Lazada xác định Nhà Bán Hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm cam kết đối với Người Dùng có liên quan đến Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng hoặc trong lúc diễn ra Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, Lazada có toàn quyền quyết định thực hiện việc hoàn trả, cung cấp và/hoặc thanh toán cho Người Mua (bao gồm cả việc cấp voucher) bất kỳ khoản tiền, quyền lợi hoặc giải thưởng nào cho Người Dùng. Lazada có quyền khấu trừ khoản tiền, quyền lợi, hoặc giải thưởng đã dành cho Người Dùng này vào các khoản Lazada phải thanh toán cho Nhà Bán Hàng, bao gồm các khoản tiền hoặc khoản thanh toán do Lazada thu theo ủy quyền của Nhà Bán Hàng.

11. Giới Hạn Trách Nhiệm

11.1 Nền Tảng Lazada và tất cả dữ liệu và / hoặc thông tin chứa trong đó và / hoặc các Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “như thường lệ” và “như sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc cam đoan dưới mọi hình thức nào được đưa ra bởi Lazada, dù được thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định đối với Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu, tính thương mại, chất lượng thỏa đáng hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Tất cả dữ liệu và / hoặc thông tin chứa trong Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ được cung cấp chỉ dành cho mục đích thông tin.

11.2 Không giới hạn ở các quy định trên, chúng tôi không đảm bảo rằng Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ hoặc các chức năng chứa trong đó sẽ có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi, mà nếu có khuyết tật thì sẽ được sửa chữa, hoặc Nền Tảng Lazada này và / hoặc máy chủ có sẵn là không chứa vi-rút máy tính, đồng hồ, bộ định thời gian (timer), bộ đếm (counter), sâu máy tính, khóa phần mềm, thiết bị hẹn giờ, phần mềm độc hại, bộ định tuyến (routing), hàm cửa bẫy (trapdoor), bom hẹn giờ hoặc bất kỳ mã độc hại, hướng dẫn, chương trình hoặc thành phần có hại.

11.3 Lazada và tất cả các cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu và người được chỉ định tương ứng của Lazada sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ phương thức nào (bất kể dưới hình thức hành động nào) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến:

(a) bất kỳ việc truy cập, sử dụng và / hoặc không có khả năng sử dụng Nền Tảng Lazada hoặc Dịch Vụ;

(b) bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được cung cấp thông qua Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ. Bạn không nên hành động trên các dữ liệu hoặc thông tin này mà không độc lập xác minh nội dung của nó trước tiên;

(c) bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc kết nối thất bại, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong việc truyền tải, vi rút máy tính hoặc các mã độc hại, phá hoại hoặc hư hỏng, chương trình lập agent program hoặc tập lệnh (macro); và

(d) bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web khác hoặc trang web liên kết với Nền Tảng Lazada, ngay cả khi chúng tôi hoặc cán bộ hoặc đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi có thể đã được tư vấn, hoặc bằng cách khác, có thể dự đoán, khả năng xảy ra của sự việc tương tự.

11.4 Bất kỳ rủi ro nào về sự hiểu nhầm, lỗi, thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Nền Tảng Lazada và/hoặc Dịch Vụ hoàn toàn do bạn chịu và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

12. Định Nghĩa

Trong Điều Khoản này:

“Người Mua” có nghĩa là người mua đã đăng ký trên Nền tảng Lazada.

“Nội Dung” bao gồm âm thanh, chuỗi âm thanh, âm nhạc, văn bản, hình ảnh / ảnh tĩnh, ảnh chụp, ảnh chuyển động, video, chương trình phần mềm, mã hoặc biểu diễn âm thanh-hình ảnh khác hoặc kết hợp âm thanh-hình ảnh, hoặc biểu diễn bằng xúc giác hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng mà bạn có thể xem từ Nền tảng Lazada, hoặc đăng, chia sẻ hoặc tải lên Nền Tảng Lazada và có khả năng được tạo ra, thao tác, lưu trữ, truy xuất hoặc trao đổi dưới dạng điện tử. Nội Dung bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội Dung trên kênh tương tác UGC hoặc kênh có trên hoặc thông qua Nền Tảng Lazada tại từng thời điểm, Nội Dung Phát Trực Tiếp, Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, Lazada PGC, UGC và các nhận xét, đánh giá và các tương tác khác của người dùng được đăng trên Nền Tảng Lazada (bao gồm, nhưng không giới hạn, trên kênh tương tác UGC hoặc kênh có trên hoặc thông qua Nền Tảng Lazada tại từng thời điểm hoặc liên quan đến bất kỳ Nội Dung Phát Trực Tiếp, Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, Lazada PGC và UGC).

“Dịch Vụ Nội Dung Lazada” có nghĩa là xem, truy cập, đăng, chia sẻ hoặc tải lên bất kỳ Nội Dung nào lên Nền Tảng Lazada.

“Lazada PGC” có nghĩa là Nội Dung (để tránh nhầm lẫn, bao gồm Nội Dung Phát Trực Tiếp) được tạo bởi bất kỳ bên thứ ba nào được Lazada ủy quyền hoặc yêu cầu để tạo Nội Dung đó.

“Nền Tảng Lazada” có nghĩa là https://www.lazada.vn hoặc bất kỳ tài sản tên miền internet nào khác của Lazada, ứng dụng di động Lazada trên hệ điều hành iOS hoặc Android và (trong trường hợp áp dụng) Trung Tâm Bán Hàng.

“Nội Dung Phát Trực Tuyến” có nghĩa là việc truyền Nội Dung được phát trực tiếp thông qua internet trên Nền Tảng Lazada bằng cách sử dụng các công cụ phát trực tiếp của Lazada, mà có thể được truy cập bởi bất kỳ Người Dùng Lazada nào. Các công cụ phát trực tiếp của Lazada bao gồm một hệ thống cho phép truyền các nội dung video và âm thanh theo thời gian thực từ các tài khoản đã được Lazada phê duyệt đến Nền Tảng Lazada, mà những nội dung này có thể được xem bởi tất cả Người Dùng trên Nền Tảng Lazada.

“Chính Sách” có nghĩa là các quy tắc, hướng dẫn, điều khoản và điều kiện, v.v. áp dụng cho Người Dùng để sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng Lazada, Trung Tâm Nhà Bán Hàng, Công Cụ và các tài sản khác của Lazada mà có thể xuất hiện trên Nền Tảng Lazada hoặc Trung Tâm Nhà Bán Hàng hoặc được Lazada thông báo tùy từng thời điểm, bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách Cộng Đồng và Nguyên Tắc Cộng Đồng của Lazada.

“Người Trình Bày” có nghĩa là bất kỳ người nào xuất hiện hoặc trình bày trong Nội Dung Phát Trực Tiếp. Người Trình Bày bao gồm những người dẫn dắt Nội Dung Phát Trực Tiếp hoặc trình bày một phân đoạn của Nội Dung Phát Trực Tiếp.

“Nội Dung Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ nội dung nào:

(a)vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào, hoặc bất kỳ hướng dẫn hoặc văn bản pháp luật khác do chính phủ hoặc cơ quan nhà nước ban hành;

(b)được phân loại là nội dung bị cấm theo Điều 4;

(c)vi phạm Chính Sách của Lazada, bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính Sách Cộng Đồng và Nguyên Tắc Cộng Đồng của Lazada; hoặc

(d)được Lazada cho rằng là hoàn toàn không phù hợp để xuất hiện trên Nền Tảng Lazada.

“Nhà Bán Hàng” có nghĩa là nhà bán hàng sử dụng Nền Tảng Lazada để cung cấp hoặc bán sản phẩm cho Người mua, và bao gồm Đối Tác Bên Thứ Ba. Lazada cũng có thể là “Nhà Bán Hàng” cho một số Sản Phẩm nhất định.

“Trung Tâm Nhà Bán Hàng” có nghĩa là bất kỳ công cụ nào được Lazada cung cấp cho Nhà Bán Hàng nhằm vận hành các hoạt động của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng Lazada và truy cập vào các Dịch Vụ và Công Cụ có sẵn tại https://sellercenter.lazada.vn/. Mọi tham chiếu đến “Trung Tâm Nhà Bán Hàng” sẽ bao gồm Lazada University dành cho Nhà Bán Hàng tại https://university.lazada.co.vn/.

“Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng” có nghĩa là bất kỳ Nội Dung Phát Trực Tiếp nào do Nhà Bán Hàng và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được Nhà Bán Hàng thuê hoặc yêu cầu, và Nhà Bán Hàng được thể hiện hoặc cho phép truy cập đến Người Dùng trên Nền Tảng Lazada bởi hoặc nhân danh Nhà Bán Hàng.

“Dịch Vụ” có nghĩa là việc sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc chức năng nào được cung cấp bởi Lazada trên Nền Tảng Lazada, để tránh nhầm lẫn, bao gồm Dịch Vụ Nội Dung Lazada. Mọi tham chiếu đến Nền Tảng Lazada trong Điều Khoản này, sẽ bao gồm Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, trừ khi có quy định khác.

“Điều Khoản” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện này. Điều Khoản sẽ được giải thích cùng với Điều khoản sử dụng của Lazada tại https://www.lazada.vn/terms-of-use/, được coi là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Nền Tảng Lazada và Dịch Vụ. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và Điều Khoản Sử Dụng của Lazada, thì Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với quy định về Nội Dung trên Nền Tảng Lazada.

“Đối Tác Bên Thứ Ba” có nghĩa là người bán, với sự cho phép của Lazada, sử dụng Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ để bán sản phẩm cho Người Mua, và không bao gồm Lazada.

“Công Cụ” có nghĩa là bất kỳ công cụ nào được Lazada cung cấp cho bạn liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

“UGC” có nghĩa là Nội Dung được tạo bởi bất kỳ Người Dùng nào và được tải lên, có thể truy cập hoặc xem được trên Nền Tảng Lazada.

“Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ người dùng nào của Nền Tảng Lazada và / hoặc Dịch Vụ, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nhà Bán Hàng và Người Mua trên Nền Tảng Lazada.

Nguồn bài viết: https://www.lazada.vn/helpcenter/dieu-khoan-dich-vu-ve-noi-dung-lazada-dieu-khoan-15431.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *