Lazada có chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi với các bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các công ty liên kết cho một số các mục đích nhất định được quy định trong Chính Sách chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi luôn nỗ lực

Lazada có chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi với các bên thứ ba không? Read More »