Đặt hàng và giao hàng trên Lazada trong bình thường mới

Tuy tình hình dịch bệnh đã không còn nguy hiểm như trước trên cả nước, một số khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh gây khó khăn cho các hoạt động của nhà bán hàng và đơn vị vận chuyển.